Política de privacitat

ECO ALIMENT INICIATIVES S.L està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política) ECO ALIMENT INICIATIVES S.L, informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
ECO ALIMENT INICIATIVES S.L es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:
Identitat: ECO ALIMENT INICIATIVES S.L amb NIF: B64902802, d’ara endavant ENTITAT
Adreça: GIRONA 107, 08203 – SABADELL
E-mail: ECO.ALIMENT.INICIATIVES@GMAIL.COM

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Contacto por email: info@aemol.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per ECO ALIMENT INICIATIVES S.L, ateses les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

ECO ALIMENT INICIATIVES S.L está legitimado al tratamiento de datos personales, en base al consentimiento otorgado por el interesado para uno o varios fines específicos, tal y como recoge el artículo 6.1.a) y 6.1.b) del Reglamento General de Protección de datos personales.

DESTINATARIS

Les dades personals recaptades no seran cedits o comunicats a uns altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament l’Usuari.

DRETS DELS USUARIS

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entro altres motius, les dades no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a ECO ALIMENT INICIATIVES S.L a GIRONA 107, 08203 – SABADELL o enviant un e-mail a ECO.ALIMENT.INICIATIVES@GMAIL.COM

A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament ECO ALIMENT INICIATIVES S.L aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s’elaboren perfils, ni es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.

Última actualització: 29 de desembre de 2020

Copyright © 2020 Sesmans Organic | Tots els drets reservats