Condicions generals de contractació

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.sesmans.com, propietat de SESMANS Orgànic, d’ara endavant PRESTADOR. L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI en el moment del registre com a client:

 • Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 • És una persona jurídica amb capacitat suficient per a contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR, sense perjudici d’allò exposat en les condicions particulars que se celebri amb la contrapart. El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és SESMANS Orgànic, amb domicili social C/ Girona 107, 08203 SABADELL (BARCELONA), NIF B65362964 i amb telèfon d’atenció al client / USUARI 607295130. I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, en el seu cas si no fossin dades sol de persona jurídica, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web. Posterior a això, es realitzarà la verificació de l’usuari, realitzant una trucada telefònica.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.
Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Llei aplicable i jurisdicció.

1.- CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit per PRESTADOR.

2.- ENVIAMENT DE COMANDES

Els enviaments de comandes es realitzaran en les següents condicions sempre que el compte del client estigui activa, al corrent de pagament i compleixi les condicions generals de venda.
Els enviaments de mercaderies es realitzaran tenint en compte l’adreça de destinació determinada lliurement per l’usuari.
Els terminis de lliurament es determinaran per codis postals d’enviament i oscil·laran 4 a 48 hores, per a zona peninsular i Balears. Per a Canàries seran aproximadament entre 7 i 10 dies. Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial.
El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets.
El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.
Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament en un termini no superior a 48 hores.

3.- DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia com fora de línia. L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).
No obstant això, donada la naturalesa dels productes adquirits, s’informa que els refrigerats, congelats o altres productes peribles que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, així com aquells productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene, seran exclosos del règim general de desistiment. Malgrat això, el PRESTADOR ofereix la possibilitat de practicar la seva devolució, sempre que aquesta es produeixi dins de les vint-i-quatre hores següents al lliurament. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte o enviament erroni, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.
A més, el dret de desistiment/devolució no podrà aplicar-se en els següents casos:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
 3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
 4. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

Tota devolució haurà d’estar comunicada al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució (RMA) mitjançant el formulari de RECLAMACIONS habilitat per a això i que pot trobar en la seva zona privada web o bé per correu electrònic a sesmans@semans.com indicant el número de factura o albarà. Les reclamacions es podran també gestionar via WhatsApp en el número 607295130. En qualsevol manera se sol·licitarà el número de factura o albarà de lliurament, incidència i producte a retornar, adjuntant una foto de la recepció del producte/demanat sense manipular. No s’accepten devolucions passades 48 hores des de la recepció del producte.
Una vegada l’USUARI hagi rebut el número d’incidència o RMA, si la incidència necessita una recollida, és obligatori adjuntar aquest número amb el producte a recollir. Sense aquest número no es podrà gestionar la reclamació amb facilitat i pot comportar un retard en la resolució de l’incident. Una vegada reculli la incidència per transport, s’avaluarà una vegada arribi als nostres magatzems en el domicili de SESMANS Orgànic,  C/ Girona 107, 08203 SABADELL (BARCELONA).

4.- RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:
Postal: SESMANS Orgànic,  C/ Girona 107, 08203 SABADELL (BARCELONA)
Telèfon: 607295130
Mail: sesmans@sesmans.com

5.- FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6.- COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.
L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7.- GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de SESMANS Orgànic o aquí estipulat, tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.
Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8.- PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte NO inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables.
L’IVA aplicable dependrà de la mena de producte:

 • 4% Alimentació primera necessitat
 • 10% Alimentació resta i complements
 • 21% Cosmètica i ús extern

Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.
Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.
Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda. Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran, excepte en els casos de finalització d’estoc que impliquin canvis d’aquests.
Les condicions generals de venda, promocions de màrqueting o ofertes puntuals en la següent pàgina web no contemplen la venda per sota de cost del producte. En cap cas i en cap concepte errors de caràcter humà o informàtics prevaldran a la legislació vigent. De la mateixa manera podrà ser bloquejat l’enviament de qualsevol comanda que per error tipogràfic es detectarà un error tant en el producte, com en la seva descripció, com en el seu preu. En cas que es detecti un error en preu pels motius anteriorment exposat el producte serà enviat al preu habitual. En altres supòsits el departament comercial es posarà en contacte amb el client via e-mail o per telèfon amb la finalitat de comunicar aquesta incidència, proposant una alternativa o solució que haurà de ser confirmada per part del client amb la finalitat de procedir a la seva correcció.
Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 607295130 o via correu electrònic a l’adreça sesmans@sesmans.com.

9.- DESPESES DE TRANSPORT

Les despeses de transport variaran depenent de la zona geogràfica de lliurament i l’import de la comanda realitzada. Els ports corren per part de l’USUARI en el cas de no arribar a la comanda mínima estipulada en la seva zona geogràfica de lliurament.
Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost.

10.- FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita al comprador online les mateixes formes de pagament acordades per a les compres per altres mitjans posats a la disposició de l’usuari.

11.- PROCÉS DE COMPRA

 • Connecti’s a www.sesmans.com.
 • Iniciï sessió si ja és client o registri’s si no ho és. Per a poder accedir a l’àrea privada i visualitzar els preus dels productes.
 • Busqui el producte desitjat a través del cercador indicat amb una lupa.
 • Indiqui en el producte que quantitat desitja.
 • Una vegada seleccionada la quantitat indiqui afegir perquè el producte s’inclogui en el seu carret de la compra virtual.
 • En cas que el producte no estigui en estoc se li indicarà com “sol·licitar pendent”, podrà també incloure-ho de la mateixa manera al carret de la compra.
 • En visualitzar el carret de la compra només se sumarà l’import del producte en estoc, però veurà tots els productes seleccionats.
 • En cas que en el moment de la compra realitzi una comanda i en finalitzar-lo quedin menys unitats de les sol·licitades o no quedin el sistema li donarà un error perquè redueixi les unitats al disponible en inventari.
 • Per a finalitzar la comanda faci clic en la figura del carret.
 • Veurà en aquest moment els imports a pagar pel producte més els impostos més el transport en cas que hi hagi càrrec per això.
 • Faci clic en el botó Realitzar comanda.
 • Confirmi la comanda.
 • Només es facturaran els productes disponibles deixant en espera els productes que no estan en estoc.
 • El sistema li retornarà un número de comanda que serà la referència d’aquest.
 • Segons la seva zona d’enviament la seva comanda es prepararà immediatament perquè vostè el rebi.

12.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per a intentar solucionar tal discrepància o reclamació. En cas contrari, totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals més pròxims a Sabadell (Barcelona).